muayenehane 12

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Op. Dr. Atilla Fesli veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kanunun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları dikkatinize sunarız.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunmayı amaçlayan 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması, imha süreçleri hakkında usul ve esaslar belirlenmiş, veri sorumlularına kanun kapsamında yükümlülükler getirilmiştir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Op. Dr. Atilla Fesli tarafından Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Op. Dr. Atilla Fesli ile paylaştığınız kişisel verileriniz otomatik veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir. Telefonda, web sitesi aracılığıyla veya kliniğimize gelerek form doldurulması suretiyle randevu alınması, hasta kayıt işlemleri, matbu formlar ve anketlerin doldurulması, sosyal medya hesaplarından yaptığınız temaslar çerçevesinde kişisel verileriniz toplanmaktadır. Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için kişisel verileriniz çerezler vasıtasıyla otomatik olarak toplanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanunun 6. maddesinde yer alan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebebine dayanarak, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Op. Dr. Atilla Fesli ile paylaşmanız halinde ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında tıbbi cihazlarla otomatik veya kısmen otomatik olarak ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Kanunun izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi, sözleşme kurulması ve ifası, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, size özel ilaç veya tıbbi malzeme temini, randevu oluşturma, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama veya randevu hatırlatma, kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve kliniğimizin mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kural olarak kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, Kanunun 8. maddesinde sayılan şartların varlığı halinde kişisel verileriniz, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında yasalara uygun olarak, iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, kanuni temsilcileriniz; sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında sigorta şirketiniz, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan diğer ilgili üçüncü kişiler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Tedavi süreci ve etkisinin takibi amacıyla çekilen tıbbi fotoğraf ve videolar, açık rıza dahilinde eğitsel ve bilimsel çalışmalarda, Op. Dr. Atilla Fesli’a ait web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında kullanılabilmektedir. 

Kanun uyarınca Op. Dr. Atilla Fesli’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Bu kapsamda Op. Dr. Atilla Fesli’a iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

Op. Dr. Atilla Fesli (VERİ SORUMLUSU)

Yesilbahçe Mah. Portakal Çiçeği Cad. 1460. Sok. Turunç Plaza İş Merkezi No: 6/303 Muratpaşa/Antalya adresine noter kanalıyla iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir ya da www.atillafesli.com adresine mail atabilirsiniz.